Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Prijzen
  Alle prijzen zijn uitgedrukt per stuk, uur of project tenzij anders vermeld. 

 2. Korting
  Een toegekende korting op een vorige factuur is nooit permanent. Er kan enkel genoten worden van een korting voor contante betaling indien dit vermeld staat op de verkoopfactuur én indien de valutadatum van de betaling binnen de 7 dagen na de factuurdatum valt. Elke betaling na deze 7 dagen wordt als voldaan gezien wanneer het volledige factuurbedrag wordt betaald.

 3. Toepassing van de algemene voorwaarden
  Beide partijen komen overeen dat de door hen gestelde daden van handel uitsluitend geregeld worden door deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van andere voorwaarden. Meer in het bijzonder de koopvoorwaarden van de bestelbon van de koper, tenzij de verkoper verkiest deze toe te passen.
  Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie één van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand.

 4. Aankoop en betaling
  Al onze facturen zijn contant te betalen, tenzij anders overeengekomen.
  Bij het plaatsen van een bestelling gaat de gebruiker akkoord met de algemene voorwaarden. De gebruiker moet een geldig emailadres, adresgegevens en factuurgegevens opgeven. Elke communicatie met de verkoper vindt plaats met de doorgegeven gegevens van de koper. De gebruiker kiest de leveringswijze en is aansprakelijk voor fouten van zijn/haar kant.

 5. Laattijdige betaling
  De verkoper behoudt zich het recht om de bestelling van de gebruiker te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de gebruiker totdat het probleem is opgelost.
  De koopwaar blijft de exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen. Het risico gaat over op de koper vanaf de levering. Laattijdige betalingen impliceren dat van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd is van 10%, alsook een conventuele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van
  €50,-.
  Indien de koper na aanmaning en sommatie in gebreke blijft met betalen zal de invordering van de factuur (incl. administratiekosten en factuurrente) uit handen worden geven. Deze invordering gemoeide kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen volledig voor rekening van de koper.

 1. Levering of afhaling
  De levering gebeurt pas na bevestiging van de betaling door de bank van de verkoper, tenzij anders afgesproken. De producten worden geleverd op het adres dat door de koper is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de gebruiker, zijn ten laste van de gebruiker. De levering vindt plaats op de volgens de gebruiker gekozen methode en plaats, deze levering gebeurt gemiddeld binnen de 5 werkdagen.

  De leveringstermijn is indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding geëist worden van de verkoper of vervoerder. Indien de leveringstermijn meer dan 30 dagen na de datum van de bestelling bedragen, kan de koopovereenkomst worden opgezegd en kan de klant worden terugbetaald.

  Bij ontvangst van de producten controleert de gebruiker of de ontvanger de goede staat van het geleverd product of de conformiteit van de geleverde dienst. In het geval van ontbreken van één of meerdere producten of schade, moet de gebruiker of ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van de levering en de verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.

  De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de gebruiker of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard.

  In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de informatie op de bestelbon, zal de gebruiker de verkoper hiervan binnen de drie werkdagen na leveringsdatum op hoogte brengen.
  Elke klacht die niet binnen die termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

 2. Betwisting van de factuur
  Betwisting betreffende de factuur worden enkel aanvaard indien aangetekend verzonden, binnen de acht dagen na de factuurdatum. Klachten betreffende de condities of de kwaliteit van de wijn of van de kurk worden aanvaard indien de betreffende wijn getoond wordt aan de verkoper en indien deze klacht door de verkoper gerechtvaardigd bevonden wordt. In dat geval zal de koper recht hebben op een gratis nieuwe fles wijn van hetzelfde type, indien nog beschikbaar.

 3. Klachten
  Het is altijd mogelijk om een mail te sturen naar dries@dvinum.be
  . Wij zullen uw mail zo spoedig mogelijk beantwoorden.

 4. Rechtbank
  Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.

  Dvinum CommV

  Berkenhagestraat 9/0102

  8210 Zedelgem
  RPR GENT, afdeling BRUGGE